[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS

JOHDANTO

Seurakunnan ennalleen asettamisen yhteydessä tulee ajankohtaiseksi myös opillisten asioiden ennalleen asetus. Esran ja Nehemian kirjat kertovat Israelin kansan paluusta Baabelin vankeudesta. Esran aikana ennalleen asetettiin Temppeli. Nehemian aikana korjattiin kaupungin muuri ja portit.  

Temppeli kuvaa Jeshuan ruumista eli uskovista rakentuvaa seurakuntaa. Mutta muurittomana se on suojaton kaikelle ulkoapäin tulevalle ja uskovat ovat sellaisessa seurakunnassa kaikkien 'opintuulien' viskeltävinä. Siksi muurin ja porttien korjaaminen on tärkeää. On huomioitava mitä Raamattu eri opillisista asioista sanoo ja hylättävä kaikki epäraamatulliset opit ja tavat. Pinnallinenkin tarkastelu ns. kristillisistä opeista paljastaa valtavan määrän Raamatun ulkopuolista opetusta. Jeshua sanoi fariseuksille ja kirjanoppineille, että "te teette Jumalan Sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette" (Mark. 7:13; Matt. 15:6). Aivan samoin Hän sanoisi myös nyt kristityille jotka noudattavat 'kirkkoisien' säätämiä perinnäissääntöjä ja tapoja. 

Paavali kehoitti uskovia: "Kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeshuan nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa" (Kol. 3:17). Sillä hän tarkoitti ensinnäkin asioita, jotka kuuluvat uskovien henkilökohtaiseen uskonelämään sekä heidän keskinäiseen yhteyden pitoonsa toisten uskovien kanssa liittyvissä asioissa. Kehoitus koskee myös Seurakuntaa, kun se elää ja toimii maailmassa.  

Nehemian kirjan 3. luvussa kerrotaan muurin rakentamisesta ja joidenkin porttien kokonaan uudellen rakentamisesta ja toisten porttien korjaamisesta ja kunnostamisesta. Jerusalemin muurissa olevien porttien nimet, muurin korjaajat, ihmisryhmät, muurin korjauksen yhteydessä mainitut tornit, ja ynnämuut senkaltaiset opettavat meitä, kun haluamme määritellä opillisia asioita raamatullisesti. 

Porttien nimiä tutkiessamme huomaamme, että kymmeneen (10) kohtaan on ennalleen asetettaessa kiinnitettävä huomiota. Muutamien henkilöiden nimien kääntäminen on epävarmaa tai niihin on eri käännösvaihtoehtoja. Tässä käytetään nimien suomennoksissa pääasiassa suomalaisen Raamatun (RK 33/38) käyttämää kirjoitustapaa, koska ne ovat suomalaiselle lukijalle tutummat. 

Nehemiankirjassa, kuten muuallakin Raamatussa lauseet ja sanonnat kätkevät erikoisiin muotoihinsa matemaattisia  lukujärjestelmiä, joita voi tutkia mm. Tri Paninin tai juutalaisenkirjallisen kabbalan menetelmin. Seuraavassa käytetään kääntämisen lisäsi myös kirjallisen kabbalan menetelmiä etsiessämme niihin kätkeytyviä salaisuuksia.  

Jumalan Temppelistä käytetään Raamatussa useampia nimityksiä. Seuraavassa tutkimme muutamia niistä. Sanat היכל Temppeli (Jer. 7:4) ja הילך sielun sisin kirjoitetaan  amoilla kirjaimilla erijärjestyksessä ja kummankin lukuarvo on 65 (Ks. Hepreankielen aakkoset ja niiden lukuarvot).  

Sanat בית-האלהים Jumalan Temppeli (Neh 13:11) ja המאמינים uskovaiset ("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 503. Sana בית Jerusalemin Temppeli; talo; asunto on lukuarvoltaan 412 (ב = 2, י = 10, ת = 400) tavallisella tavalla laskettuna. Kun vähennetään kirjaimen lukuarvosta sadat ja kymmenet pois, kirjainten lukuarvot ovat ב = 2, י = 1, ת = 4 eli sana בית on lukuarvoltaan 7, kuten myös בה hänessä (fem.). 

Yllä olevat esimerkit vahvistavat, että Uuden Testamentin opetus siitä, että Seurakunta on Jumalan Temppeli, on oikea. UT:ssa sanotaan mm: 1 Kor. 3:16: "...te olette Jumalan temppeli...", vrt. Joh. 2:21: "Hän puhui ruumiinsa temppelistä" ja 1 Kor. 12:27: "te olette Messiaan ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä". Seurakuntaa kuvataan myös morsiameksi ja vaimoksi (esim. Ilm 21:9).  

Sana חומה muuri ja מבטח varmuus, turva ovat lukuarvoiltaan 59. Profeetta Hesekiel selittää muurin merkitystä: "Siinä oli muuri yltympäri...Sen tuli erottaa pyhä epäpyhästä" (42:20). Apostoli Paavali opettaa: "Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Messias ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: 'Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat Minun kansani.' Sentähden: 'Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo JHWH, älkääkä saastaiseen koskeko; niin Minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette Minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo JHWH, Kaikkivaltias'" (2 Kor. 6:14-18). 

Seurakunnan ja maailman välillä pitää olla selvä raja ja sen pitää selvästi eroittautua maailmasta, eikä se missään tapauksessa voi olla niinsanottu "kansan kirkko". Jos tätä rajaa ei ole, se on kuin kaupunki פרזות ilman muuria. Tämä sana samoin kuin seuraavat: ממזרות aviottomuus, הנחית מהלמה על aiheuttaa suuri häviö ja נתמגר tuhoutunut ovat lukuarvoiltaan 693. Tämä vahvistaa meille, että Temppelin rakentamisen jälkeen muurin rakentaminen on välttämätön toimenpide.  

Koska seurakunta elää maailmassa - uskovathan ovat lihaa ja verta - on Seurakunnasta yhteys maailmaan, mutta se on tarkoin määritelty Jumalan Sanassa. Jeshua sanoi: "Minä olen ilmoittanut Sinun nimesi ihmisille, jotka Sinä annoit minulle maailmasta...Ja Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja Minä tulen Sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka Sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin" (Joh. 17:6,11). Kaupungista, jossa on muuri, yhteys ulkomaailmaan tapahtuu porttien kautta.  

Kuten Temppelillä ja muurilla, niin myös porteilla on esikuvallinen merkitys. Sanan שער portti kolme juurikirjainta kuvaavat kukin Jumalaa. Ensimmäinen kirjain ש shin on Isän symboli, toinen kirjain ע ajin on Messiaan symboli ja kolmas kirjain ר resh Pyhän Hengen symboli.  

Sanan שער lukuarvo kirjainten nimien mukaan on 1000. Luku 1000 kirjoitetaan hepreaksi isolla א alef-kirjaimella, eroitukseksi luvusta yksi (1), joka kirjoitetaan pienellä א alef-kirjaimella. Sanojen כן שלש tässä kolme ("täytetyin kirjaimin") ja מלבד yhteenliitetty ("täytetyin kirjaimin") lukuarvot ovat 1000.  

Kun luku 1000 אלף tuhat kirjoitetaan kirjaimin on sanan lukuarvo 111 eli sama kuin sanojen אלהים הוא אחד Jumala on yksi.  

Luku 111 muodostuu kolmesta ykkösestä. Numerot 1, 1, 1 אחד אחד אחד yksi, yksi, yksi ovat lukuarvoltaan 39, eli sama kuin sanojen יהוה אחד JHWH on Yksi.  

Luvut 3 שלשה kolme ja 111 מאה ואחד-עשר satayksitoista ovat molemmat lukuarvoltaan samat eli 635.

NEHEMIA 3. luku:

Kokonaan uudelleen rakennettavat portit:

1. Ylimmäinen pappi Eljasib ja hänen veljensä, papit,

nousivat ja rakensivat Lammasportin, jonka he

pyhittivät ja jonka ovet he asettivat paikoilleen, edelleen

Hammea-torniin asti, jonka he pyhittivät, ja edelleen

Hananelin-torniin asti.

2. Heistä eteenpäin rakensivat Jerikon miehet; ja näistä

eteenpäin rakensi Sakkur, Imrin poika.

3. Ja Kalaportin rakensivat senaalaiset; he kattoivat

sen ja asettivat paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat.

4. Heistä eteenpäin korjasi muuria Meremot, Uurian

poika, joka oli Koosin poika; hänestä eteenpäin korjasi

Mesullam, Berekjan poika, joka oli Mesesabelin poika;

ja hänestä eteenpäin korjasi Saadok, Baanan poika.

5. Hänestä eteenpäin korjasivat muuria tekoalaiset;

mutta heidän ylhäisensä eivät notkistaneet niskaansa

Herransa palvelukseen.

Korjattavat portit:

6. Vanhan portin korjasivat Joojada, Paaseahin

poika, ja Mesullam, Besodjan poika; he kattoivat sen

ja asettivat paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat.

7. Heistä eteenpäin korjasivat muuria gibeonilainen

Melatja ja meeronotilainen Jaadon sekä Gibeonin ja

Mispan miehet, jotka olivat Eufrat-virran tämän-

puoleisen käskynhaltijan vallan alaisia.

8. Heistä eteenpäin korjasi muuria Ussiel, Harhajan

poika, yksi kultasepistä, ja hänestä eteenpäin korjasi

Hananja, yksi voiteensekoittajista; he panivat kuntoon

Jerusalemia Leveään muuriin saakka.

9. Heistä eteenpäin korjasi muuria Refaja, Huurin

poika, Jerusalemin piirin toisen puolen päällikkö.

10. Hänestä eteenpäin korjasi Jedaja, Harumafin

poika, oman talonsa kohdalta; hänestä eteenpäin

korjasi Hattus, Hasabnejan poika.

11. Toisen osan korjasivat Malkia, Haarimin poika,

ja Hassub, Pahat-Mooabin poika, sekä sen lisäksi

Uunitornin.

12. Heistä eteenpäin korjasi Sallum, Looheksen

poika, Jerusalemin piirin toisen puolen päällikkö,

hän ja hänen tyttärensä.

13. Laaksoportin korjasivat Haanun ja Saanoahin

asukkaat; he rakensivat sen ja asettivat paikoilleen

sen ovet, teljet ja salvat. Sen lisäksi he korjasivat

tuhat kyynärää muuria, Lantaporttiin saakka.

14. Lantaportin korjasi Malkia, Reekabin poika,

Beet-Keremin piirin päällikkö; hän rakensi sen ja

asetti paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat.

15. Lähdeportin korjasi Sallum, Kolhoosen poika,

Mispan piirin päällikkö; hän rakensi sen, teki siihen

katon ja asetti paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat.

Sen lisäksi hän korjasi Vesijohtolammikon muurin,

kuninkaan puutarhan luota, aina niihin portaisiin

saakka, jotka laskeutuvat Daavidin kaupungista.

16. Hänen jälkeensä korjasi Nehemia, Asbukin

poika, Beet-Suurin piirin toisen puolen päällikkö,

aina Daavidin hautojen kohdalle ja Tekolammikolle

ja Urhojentalolle saakka.

17. Hänen jälkeensä korjasivat muuria leeviläiset:

Rehum, Baanin poika; hänestä eteenpäin korjasi

Hasabja, Kegilan piirin toisen puolen päällikkö,

piirinsä puolesta.

18. Hänen jälkeensä korjasivat heidän veljensä:

Bavvai, Heenadadin poika, joka oli Kegilan piirin

toisen puolen päällikkö.

19. Hänestä eteenpäin korjasi Eeser, Jeesuan

poika, Mispan päällikkö, toisen osan, siltä kohdalta,

mistä noustaan asehuoneeseen, joka on Kulmauksessa.

20. Hänen jälkeensä korjasi Baaruk, Sabbain poika,

suurella innolla toisen osan, Kulmauksesta aina

ylimmäisen papin Eljasibin talon oveen saakka.

21. Hänen jälkeensä korjasi Meremot, Uurian poika,

joka oli Koosin poika, toisen osan, Eljasibin talon

ovesta Eljasibin talon päähän.

22. Hänen jälkeensä korjasivat papit, Lakeuden miehet.

23. Heidän jälkeensä korjasivat Benjamin ja Hassub

oman talonsa kohdalta; heidän jälkeensä korjasi Asarja,

Maasejan poika, joka oli Ananjan poika, talonsa viereltä.

24. Hänen jälkeensä korjasi Binnui, Heenadadin poika,

toisen osan, Asarjan talosta aina Kulmaukseen ja

kulmaan saakka.

25. Paalal, Uusain poika, korjasi Kulmauksen ja

Ylätornin kohdalta, joka ulkonee kuninkaan linnasta

vankilan pihaan päin; hänen jälkeensä Pedaja,

Paroksen poika

26. - temppelipalvelijat asuivat Oofelilla - itäisen

Vesiportin ja ulkonevan tornin kohdalta.

27. Hänen jälkeensä korjasivat tekoalaiset toisen

osan, suuren, ulkonevan tornin kohdalta aina Oofelin

muuriin saakka.

28. Hevosportin yläpuolelta korjasivat papit,

kukin oman talonsa kohdalta.

29. Heidän jälkeensä korjasi Saadok, Immerin poika,

oman talonsa kohdalta. Ja hänen jälkeensä korjasi

Semaja, Sekanjan poika, Itäportin vartija. 
30. Hänen jälkeensä korjasivat Hananja, Selemjan poika,

ja Haanun, Saalafin kuudes poika, toisen osan; hänen

jälkeensä korjasi Mesullam, Berekjan poika,

yliskammionsa kohdalta.

31. Hänen jälkeensä korjasi Malkia, yksi kultasepistä,

temppelipalvelijain ja kauppiasten taloon asti,

Vartioportin (suom. Raamatussa: Vartiotornin)

kohdalta, ja aina Kulmasaliin saakka.

32. Kultasepät ja kauppiaat korjasivat muurin

Kulmasalin ja Lammasportin väliltä.

Lisäksi ovat myös seuraavat portit:

NEHEMIA 12. luku

 

39. ja Efraimin-portin yläpuolitse ja Vanhanportin,

Kalaportin, Hananelin-tornin ja Hammea-tornin ohitse

aina Lammasportille saakka; ja he asettuivat

Vankilaportin luokse.

Opillisten asioiden ennalleen asetus